Regulamin

Regulamin drukarni druk.net.pl

Internetowy System Sprzedarzy usług drukarskich druk.net.pl zwany dalej Systemem jest prowadzony przez firmę D3 Studio Wiesław Lewandowski zwaną dalej Operatorem, z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Króla Zygmunta Augusta 24/22, wpisany od ewidencji działalności gospodarczej w Białymstoku pod numerem 62362, NIP: 542-211-51-59
 
Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Operatorem a Klientem korzystającym z Systemu zwanym dalej Użytkownikiem. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników zamawiających usługi poligraficzne w D3 Studio również bez pośrednictwa Systemu.

§ 1. Zamówienia.

 1. Zamówienia w Systemie mogą składać tylko zarejestrowani Użytkownicy, posiadający indywidualne dane dostępowe.
 2. Rejestracja/założenie konta w Systemie jest możliwa wyłącznie po zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich. 
 4. Umowę na wykonanie usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika uważa się za zawartą pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
  1. złożenie prawidłowego Zamówienia w Systemie
  2. dostarczenie plików komputerowych przygotowanych zgodnie z wymaganiami dostępnymi przy opisie każdego z produktów
  3. wykonanie płatności z góry (za wyłączeniem użytkowników, którzy mają status uprawniający do płatności odroczonej lub przy odbiorze).
  4. Operator dopuszcza przyjęcie do realizacji Zamówienia bez wymagania przedpłaty.

§ 2. Zamówienia składane poza Systemem druk.net.pl

 1. Operator dopuszcza możliwość przyjęcia Zamówienia do realizacji bez pośrednictwa Systemu, przez przesłanie zamówienia pocztą e-mail lub osobiście w siedzibie Operatora.
 2. Przyjęcie zamówienia spoza Systemu (np. pocztą e-mail) oznacza jedynie rejestrację  Zamówienia przez Operatora, ale nie oznacza rozpoczęcia realizacji. Rozpoczęcie realizacji zależne jest od poprawnego przygotowania plików przez Użytkownika, oraz wykonanie płatności (za wyłączeniem użytkowników, którzy mają status uprawniający do płatności odroczonej, lub przy odbiorze).

§ 3. Reklamacje.

 1. Operator Systemu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby prace zamówione i wykonane w systemie druk.net.pl były wolne od wad jakościowych. 
 2. Prace dostarczone w formie pliku graficznego drukowane są w postaci "tak jak jest". Operator druk.net.pl  nie edytuje, ani nie modyfikuje plików dołączonych do zamówienia przez Użytkowników.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zna ograniczenia techniczne i cechy druku wykonanego w techologii druku cyfrowego Xerox, HP Indigo, druku ploterowego oraz druku offsetowego, a w szczególności możliwą rozbieżność w kolorystyce prac wykonanych w tych technologiach. Szczególne cechy dla każdej z technologii druku dostępne są w opisie przy każdym z produktów oferowanych w systemie druk.net.pl.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że rozbieżności w kolorystyce wydrukowanych prac w stosunku do obrazu wyświetlanego na monitorze komputerowym są naturalne i ściśle zależne od klasy monitora i jakości jego kalibracji.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności kolorystyki w stosunku do oczekiwań będą rozpatrywane wyłącznie w wypadku wykonania uprzednio wydruku próbnego. Operator akceptuje jedynie wydruki próbne wykonane w systemie druk.net.pl. Wydruk próbny musi być wykonany w tej samej technologii i na takim samym podłożu jak docelowy nakład. Dla druku offsetowego wydrukiem próbnym jest digital proof wykonany przez druk.net.pl. Użytkownik akceptuje niewielkie odchyłki kolorystyki pracy jakie mogą wystąpić pomiędzy wydrukiem próbnym a wydrukiem z zamówionego nakładu.
 6. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej (e-mail) w możliwie najkrótszym czasie od odbioru pracy. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Wykonawcy całego zamówionego nakładu. Reklamacje wysyłane są serwisem kurierskim na koszt Wykonawcy.
 7. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 3 dni roboczych i poinformowania o jej wyniku użytkownika.
 8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie powinny być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zgłosić uszkodzenie do Operatora pisemnie np. pocztą e-mail z dołączeniem opisu rodzaju uszkodzenia. Jeżeli jest taka możliwość ? należy dołączyć fotografię uszkodzenia.

 
§ 4. Płatności

Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Opertora Systemu co zostaje potwierdzone komunikatem e-mail, oznacza powstanie zobowiązania finansowego z tytułu jego zrealizowania przez Operatora, które musi być uregulowane w formie zależnej od wyboru rodzaju płatności oraz statusu Użytkownika w Systemie druk.net.pl
 
Operator akceptuje następujące formy płatności:  

    przelew z góry na podstawie kopii zamówienia wysłanej pocztą e-mail
    płatność gotówką kurierowi w momencie odbioru przesyłki
    płatność przelewem z odroczonym terminem płatności
    płatność on-line dostępna przez panel ?moje zamówienia? w systemie druk.net.pl (płatność obsługuje platnosci.pl)

Odroczona płatność przysługuje jedynie Użytkownikom, którzy uzyskają status Użytkownika Premium i nie zalegają z płatnościami wobec Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do cofnięcia przywileju rozliczeń z odroczoną płatnością w przypadku wystąpienia zaległości w płatności za uprzednio wykonaną usługę.
 
§ 5
Postępowanie z plikami użytkownika
Wykonawca nie przechowuje ani nie przetwarza plików dostarczonych przez użytkowników poza przetwarzaniem koniecznym do realizacji zlecenia. Pliki przesłane przez użytkowników, usuwane są z zasobów Operatora Systemu w cyklu nie dłuższym niż 30 dni.
Złożenie zamówienia na pracę wykonywaną cyklicznie wymaga ponownego przesłania plików.  
Operator gwarantuje ochronę własności intelektualnej materiałów i projektów dostarczonych do Systemu druk.net.pl pod warunkiem, że zostały przesłane internetem na indywidualne konto FTP Użytkownika przydzielone mu przez Operatora. Ochronie nie podlegają pliki użytkownika przesłane na ogólno?dostępne, publiczne konto FTP.

 
§ 6
Terminy realizacji i warunki dostawy zamówień
Terminy realizacji zamówienia podawane są w zakładce Terminy przy każdym z oferowanych w Systemie produktów. Za wyłączeniem trybu Ekspres ? terminy podawane są w dniach roboczych. Za dzień roboczy przyjmuje się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy liczony od godziny 9.00 do 17.00.
 
Termin realizacji liczony jest od momentu zmiany statusu zamówienia na ?w realizacji? co zostanie potwierdzone komunikatem wysłanym na adres e-mail użytkownika. Jeżeli zmina statusu na ?w realizacji? nastąpi do godziny 12.00 termin realizacji liczony jest w pełnych dniach roboczych łacznie z dniem złożenia zamówienia. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy zamówienia do Użytkownika
 
Zamówienia przygotowywane są do odbioru lub wysyłki po godz. 15.00 każdego dnia roboczego.
 
Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim przypadku Użytkownik będzie poinformowany o tym pocztą e-mail, najpóźniej w dniu terminu realizacji.
 
Rzeczywisty termin realizacji Zamówienia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia. O fakcie zakończenia realizacji zamówienia i gotowości do odbioru lub wysyłki Użytkownik jest informowany komunikatem wysłanym pocztą e-mail.
 
W przypadku złożenia dwu lub więcej zamówień, o zbliżonym terminie realizacji, Operator może zdecydować o zapakowaniu ich do jednej paczki i wysłaniu jednorazowo w celu minimalizacji kosztów dostawy.   
 

§ 7
Zlecenia expresowe
Dostępny dla wybranych produktów tryb Expres oznacza, przyjęcie zlecenia do wykonania w najszybszym możliwym terminie.
 
Przybliżony termin wykonania w trybie Expres oznaczony jest przy wybranych produktach w zakładce Terminy
 
Czas realizacji Zamówienia w Trybie Expres jest każdorazowo potwierdzany komunikatem przesłanym przez Operatora pocztą e-mail.
 
Przyjęcie zlecenia w trybie Express jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy gdy urządzenia potrzebne do realizacji danej usługi mają wolne moce produkcyjne, oraz nie są serwisowane ani uszkodzone. W przypadku braku możliwości wykonania zlecenia w trybie ?Expres? użytkownik otrzyma powiadomienie mailem z wyznaczeniem najbliższego możliwego terminu.
 
§ 8
Sposoby komunikacji
Operator komunikuje się z Użytkownikiem poprzez następujące kanały informacji.
poczta e-mail
informacje przekazywane za pośrednictwem systemu statusów widoczne w panelu Użytkownika dostępne po zalogowaniu się do Systemu
Użytkownik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania skrzynki pocztowej e-mail w celu zapoznania się z aktualnym statusem Zamówienia.
 
§ 9
Postanowienia końcowe
Do wszelkich spraw nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego